PEN SOVANN ET YUON

 

PEN SOVANN ET YUON

PEN SOVANប៉ែនសុវ៉ាន់ខ្មែរវៀតមិញ(បិតា៧មករា)

បានអះអាងថាយួនគ្មានមហិច្ឆតាយកដីខ្មែរទេ ។

 

 

 Hanoi a approuvé un plan pour la pleine échelle Invasion

pen sovan1   Décembre de 1978, est un jour que l’histoire se répète

   quand Khmers Hanoi a créé un système politique khmer

 

My Superb Weblog |
Ydalir28 |
Artisanat des Minorites Chi... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Danger51tv
| hidemyass review
| Paulsuxy